Czym jest dyrektywa ErP?
irek86pl / 25.02.2021

Czym jest dyrektywa ErP?

Celem dyrektywy ErP jest obniżenie emisji CO2, jak i wzrost udziału OZE dotyczy ona produktów związanych z energią. Oznaczenie klasy energetycznej znajduje się m.in. na ogrzewaczach wody, jak i pompach ciepła.

Dyrektywa ErP zawiera uregulowania, które mają na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez UE celu "20-20-20", czyli dążenia do obniżenia emisji CO2 o 20% i wzrostu udziału źródeł energii odnawialnych o 20%, w roku 2020.

Zagadnienie ErP zawiera w sobie dwa uzupełniające się podejścia

EcoDesign

Określa dopuszczalne poziomy wydajności energetycznej, jak również wymagania środowiskowe dla produktów związanych z energią. Ma na celu podniesienie ich wydajności względem środowiska, biorąc pod uwagę cykle życia. Produkty związane z energią muszą spełniać wszystkie kryteria EcoDesign, aby można im było przyznać znak CE.

Etykieta efektywności energetycznej

Informuje użytkowników końcowych o wydajności urządzenia, które związane jest z energią. Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki wydajności energetycznej, produkty są uszeregowane w klasach od A (najwyższa) do G (najniższa). Aby pomóc Klientom w wyborze urządzenia na podstawie poziomu wydajności (zużycia energii, poziomu hałasu itd.), na produktach umieszczona jest odpowiednia klasyfikacja. Dyrektywa ErP zastrzega prawo do tworzenia dodatkowych kategorii (A+, A++ oraz A+++), aby można było dostosować urządzenie nowych technologii.

Przedmiot dyrektywy ErP

Dyrektywa ErP dotyczy wszystkich następujących produktów znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej: ogrzewacze wody, pompy ciepła, zasobniki i kotły, niezależnie od rodzaju dostarczanej energii. Zgodność z nią jest obowiązkowa w przypadku sprzedaży produktów na obszarze UE (oznaczenie CE).

W jakim celu wydano Dyrektywę ErP?

Wydanie Dyrektywy ma na celu dążenie do ograniczania rocznego zużycia energii, które wynosi 11 milionów ton oleju ekwiwalentnego do roku 2020, co odpowiada w przybliżeniu 26 milionom ton emisji CO2.

Za opracowanie etykiety dla produktu odpowiada producent. Na podstawie przepisów obowiązujących w UE dystrybutor lub monter, dostarczający produkt użytkownikowi końcowemu, ma obowiązek dostarczyć go wraz z obrazującą etykietą.