irek86pl / 25.02.2021

Czym jest gaz ziemny?

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów - metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od technologii zgazowania. Zawartość metanu powoduje, iż w procesie spalania nie tworzą się pyły i nie powstają stałe odpady. W wyniku różnorodnych procesów chemicznych skład gazu ulega zmianom i końcowym produktem jest gaz ziemny przystosowany do transportu siecią gazociągów i użytkowania go w coraz większej liczbie urządzeń opartych na technologii gazowej.

Gazem ziemnym nazywamy mieszaninę gazów i par wydobywanych z ziemi zawierającą znaczne ilości metanu (do 98% dla gazu wysokometanowego). Gaz ziemny jest surowcem mineralnym znajdującym się w skorupie ziemskiej w postaci złóż.

Złoża gazu ziemnego usytuowane są często wraz ze złożami ropy naftowej. Gaz ziemny może również występować w złożach czysto gazowych będących naturalnymi zbiornikami.

Metoda wydobycia gazu ziemnego uzależniona jest od rodzaju odkrytego złoża. Gaz ziemny wydobywany jest ze złóż poprzez odwierty.

Technologiczne wzbogacenie gazu ziemnego polega na eliminowaniu z jego składu cząstek stałych, pary wodnej, związków siarki i innych substancji niepożądanych.

Transport gazu ziemnego odbywa się siecią gazociągów przesyłowych obsługiwanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz siecią gazociągów dystrybucyjnych obsługiwanych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o..

Nawanianie - gaz ziemny podlega procesowi nawaniania. Działanie to służy nadaniu mu specyficznego zapachu wyczuwalnego w przypadku wystąpienia nieszczelności instalacji gazowej, a w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo jego użytkowania.

  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. dostarcza swoim klientom pięć rodzajów gazu ziemnego:

  1. gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50):

  * ciepło spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 1) ) – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m3

  * wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 1)

  * przykładowy skład:

  • metan (CH4) -około 97,8 %
  • etan, propan, butan - około 1%
  • azot (N2) - około 1%
  • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2 %

  2. gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35)

  * ciepło spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3 1) ) – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 28,8MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 27,9 MJ/m3

  * wartość opałowa - nie mniejsza niż 24,0 MJ/m3 1)

  * przykładowy skład:

  • metan (CH4) -około 71%
  • etan, propan, butan - około 1%
  • azot (N2) - około 27%
  • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 1% 

  3. gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5)

  * ciepło spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3 1) – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 32,8MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 31,0 MJ/m3

  * wartość opałowa - nie mniejsza niż 27,0 MJ/m3 1)

  * przykładowy skład:

  • metan (CH4) - około 79%
  • etan, propan, butan - około 1%
  • azot (N2) - około 19,5%
  • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,5%

  4. gaz propan – butan – powietrze grupy GPP:

  * ciepło spalania - zgodnie z Taryfą nie może być mniejsze niż 23,3 MJ/m3, za standardową przyjęta zostaławartość 24,0 MJ/m3

  5. gaz propan – butan – rozprężony grupy B/P:

  * ciepło spalania - zgodnie z Taryfą nie może być mniejsze niż 111,6 MJ/m3, za standardową przyjęta zostaławartość 115,0MJ/m3

  1) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: t1/t2 - 298,15 K (25oC)/273,15 K (0oC), p1=p2=101,325 kPa

   

  Skład gazu może podlegać niewielkim wahaniom w zależności od źródła pochodzenia.

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter wyłącznie promocyjno-informacyjny. Gaz dostarczany odbiorcom przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. może posiadać parametry inne niż podane w niniejszym materiale.

  Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają przepisy - ROZPORZĄDZENIE

  MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Polska Norma (PN-C-04753).

  * Ciepło spalania gazu jest ilością ciepła wydzieloną przy całkowitym spaleniu 1m3 gazu. Jednostką ciepła spalania gazu jest MJ/m3 gazu w warunkach normalnych tzn. przy ciśnieniu 101,3 kPa i w temperaturze 25oC.

  ** Wartość opałowa odpowiada ilości ciepła wydzielonego przy spaleniu 1m3 gazu, gdy woda zawarta w produktach spalania występuje w postaci pary (wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o wielkość ciepła skraplania pary wodnej).

  Przeczytaj koniecznie!

  Bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego

  Gaz ziemny - bezpieczne paliwo

  Gaz ziemny jest bezpiecznym paliwem, jeżeli przy jego stosowaniu są przestrzegane następujące zasady:

  • przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne i utrzymywane w należytej sprawności (przeglądy przynajmniej raz na rok),
  • instalacja gazowa jest szczelna, utrzymywana w odpowiednim stanie technicznym i poddawana obowiązkowemu sprawdzeniu co najmniej raz w roku,
  • urządzenia gazowe są utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,
  • nie są dokonywane samowolnie przeróbki i naprawy instalacji gazowych,
  • nie są dokonywane manipulacje przy gazomierzu,
  • nie są podłączane dodatkowe urządzenia gazowe z pominięciem wymagań określonych w Prawie Budowlanym, dotyczących:
   • wykonania projektu budowlanego instalacji,
   • uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
   • uzyskania protokołu z próby szczelności,
   • uzyskania protokołu/opinii dot. sprawdzenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
   • wykonania instalacji przez uprawnionego wykonawcę,
   • uzyskania prawomocnego potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy instalacji.

  Aby bezpiecznie użytkować urządzenia gazowe należy:

  • stosować wyłącznie urządzenia z atestem,
  • dokonywać regularnych przeglądów urządzeń gazowych i przewodów kominowych oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym,
  • nie dokonywać samodzielnych przeróbek urządzeń,
  • nie zaklejać otworów wentylacyjnych.

  Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zaznajomić się z instrukcją obsługi urządzenia. Przestrzeganie podanych w niej zasad, gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń.

  Co robić, gdy wyczuje się gaz w domu?

  Jeżeli wyczujemy ulatniający się gaz, należy:

  • nie używać otwartego ognia,
  • nie włączać ani nie wyłączać światła i innych urządzeń elektrycznych (możliwość powstania iskry),
  • otworzyć okna i drzwi w celu wywołania „przeciągu", by zapobiec gromadzeniu się gazu,
  • zamknąć kurki odcinające dopływ gazu do instalacji i urządzeń,
  • ostrzec innych mieszkańców budynku,
  • opuścić budynek,
  • powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Straż Pożarną tel. 998, w telefonii komórkowej nr 112.