Kotłownie węglowe, olejowe i gazowe / Sterownik - regulator kotła PROTECH
irek86pl / 08.09.2020

Kotłownie węglowe, olejowe i gazowe

KOTŁOWNIE WĘGLOWE

Kotłownie na paliwa stałe wracają do łask. Duży wpływ na to zjawisko mają coraz nowocześniejsze urządzenia o wysokich sprawnościach dochodzących do 85% oraz wciąż bardzo atrakcyjna cena paliw stałych w zestawieniu z gazem czy olejem opałowym. Istotną zaletą wpływającą na komfort użytkowania jest w pełni zautomatyzowany proces spalania obejmujący:

 • automatykę pogodową
 • automatyczne podawanie paliwa z zasobnika
 • regulacja nadmuchu 
 • rozbudowany sterownik obsługujący kilka obiegów oraz c.w.u.

Kotłownie węglowe dobrze wykonane i budowane od podstaw na zamówienie charakteryzują się pełną niezawodnością i łatwością obsługi tak ważną przy tego typu instalacjach. 

Od 07.07.2009 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 56/2009 poz. 461) stosujemy także kotły stałopalne o mocach do 300kW w układach zamkniętych, wyposażając kotły w dodatkowe urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Jest to duże udogodnienie pozwalające zrezygnować z konieczności montażu naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji oraz wydłużające żywotność całej instalacji. 

Jak powinna wyglądać poprawnie zaprojektowana i wykonana kotłownia węglowa:

 • lokalizacja w piwnicy lub na parterze budynku, w pomieszczeniu specjalnie do tego celu przygotowanym (min.wys. 2,2m)
 • pomieszczenie kotłowni węglowej powinno posiadać naturalną wentylację grawitacyjną. W kotłowniach bez wymuszonego ciągu kominowego nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wywiewnej, której awaria może skutkować cofaniem się czadu do pomieszczenia kotłowni
 • magazyn paliwa powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni. W pomieszczeniu magazynu powinna być również zapewniona naturalna wentylacja grawitacyjna umożliwiająca 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W większych kotłowniach powinna być możliwość swobodnego poruszania się z taczką pomiędzy kotłownią a magazynem paliwa. Należy pamiętać aby wolna przestrzeń między stropem a warstwą paliwa nie wynosiła mniej niż 0,5m. 
 • w pomieszczeniu kotłowni powinna znajdować się wydzielona przestrzeń do składowania żużla i popiołu. Najczęściej realizuje się to poprzez zastosowanie blaszanych pojemników. W większych kotłowniach jest to osobne pomieszczenie o min. wys. 2,2m i zapewnionej 3-krotnej wymianie powietrza w ciągu godziny
 • komin kotłowni węglowej powinien być dobrany tak aby zapewnić odpowiedni ciąg. Niepoprawnie dobrany przekrój oraz wysokość komina mogą powodować niezupełne spalanie paliwa oraz cofanie się spalin do kotłowni. Czopuch kotła powinien być prowadzony ze spadkiem w kierunku kotła, ocieplony wełną mineralną i powinien posiadać wyczystkę umożliwiającą usuwanie sadzy oraz popiołu. Sam komin powinien być sprowadzony do poziomu podłogi i posiadać również wyczystkę. Warto pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości komina od elementów łatwopalnych jak np. więźba dachowa.  Niewłaściwe prowadzenie kanałów spalinowych w kotłowniach stałopalnych jest częstą przyczyną pożarów.
Kotłownie węglowe, olejowe i gazowe / Sterownik - regulator kotła PROTECH

KOTŁOWNIE OLEJOWE

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz budowy kotłowni olejowych. Naszym klientom zawsze proponujemy pełen zakres usług, który obejmuje:

 • wykonanie projektu budowlanego obejmującego przyłącze oraz kotłownię
 • uzgodnienie dokumentacji
 • budowa kotłowni z odbiorami końcowymi
 • regulacja i równoważenie przepływów w instalacji
 • złożenie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego
 • serwis kotłowni, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

W przypadku kotłowni olejowych jedną z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać przy projektowaniu jest magazyn paliwa. Kotłownia olejowa musi spełniać określone wymagania związane ze specyfiką oleju opałowego: 

 • odwodnienia podłóg w kotłowni olejowej powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się oleju do kanalizacji
 • przechowywanie oleju w ilości powyżej 5000m3 powinno się odbywać w wydzielonym pomieszczeniu
 • magazyn powinien stanowić wydzieloną strefę pożarową
 • przegrody budowlane powinny mieć odporność ogniową min 240 min dla ścian i stropów oraz 120 min dla zamknięć otworów
 • w pomieszczeniu należy wykonać odpowiednie progi tworzące wannę o pojemności objętości łącznej zbiorników lub w przypadku pojedynczego zbiornika jego całkowitej objętości. Posadzkę i ściany do wysokości progów należy wykonać z materiałów nienasiąkliwych np. przez zabezpieczenie powłokami ochronnymi. W przypadku zbiorników dwupłaszczowych nie ma konieczności wykonywania wanny wychwytującej

KOTŁOWNIE GAZOWE

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji  w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz budowy kotłowni gazowych. Naszym klientom zawsze proponujemy pełen zakres usług, który obejmuje:

 • wykonanie projektu budowlanego obejmującego przyłącze oraz kotłownię
 • uzgodnienie dokumentacji
 • budowa kotłowni z odbiorami końcowymi
 • regulacja i równoważenie przepływów w instalacji
 • złożenie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego
 • serwis kotłowni, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

Zlecając nam pełen zakres prac zyskujecie Państwo najwyższą jakość wykonania i rzetelnie sporządzoną dokumentację projektową z obliczeniami i fachowo dobranymi urządzeniami. Przy wykonaniu kotłowni gazowej powyżej 60kW jako obowiązkowe wyposażenie zawsze montujemy system bezpieczeństwa gazu. Daje on pewność, że w przypadku wystąpienia nieszczelności w instalacji zawór szybkozamykający odetnie dopływ gazu a informacja  o nieprawidłowościach błyskawicznie dotrze do serwisu kotłowni.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, nowobudowane kotłownie gazowe o mocy od 60kW do 2000kW mogą być lokalizowane wyłącznie w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu technicznym, na parterze budynku w budynkach do 4 kondygnacji nadziemnych lub na najwyższej kondygnacji, w budynkach powyżej 4 kondygnacji. W sytuacji kiedy budynek nie odpowiada warunkom technicznym i nie ma możliwości zlokalizowania kotłowni w budynku, naszym klientom oferujemy nasze autorskie rozwiązanie jakim jest moduł grzewczy wieszany na ścianie lub coraz bardziej popularne kotłownie kontenerowe.

Wszystkie kotłownie gazowe dobrze wykonywane, spełniają wymagania określone w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności § 172, § 176 oraz są zgodne z przepisami aktualnie obowiązujących Polskich Norm i przepisów.