Zbiornik naziemny na gaz płynny LPG
irek86pl / 26.03.2021

Zbiorniki LPG naziemne i podziemne schemat instalacji

Zbiornik na gaz płynny odległości

Bez względu na pojemność zbiornika, trzeba pamiętać o zachowaniu odległości:

 • 3 metrów od elektrycznej linii napowietrznej 1kV
 • 5 metrów od studzienek kanalizacyjnych i innych zagłębień
 • 12 metrów od elektrycznej linii napowietrznej powyżej 1kV

Podziemny zbiornik gazu odległości

Od dróg, ogrodzeń i przede wszystkim od domu, zbiornik naziemny powinien być usytuowany w odległości:

 • 3 metrów przy pojemności 2700 l
 • 5 metrów przy pojemności 4850 l
 • 7,5 metra przy pojemności 6700 l

Naziemny zbiornik gazu odległości

Od dróg, ogrodzeń i przede wszystkim od domu, zbiornik podziemny powinien być usytuowany w odległości:

 • 1 metra przy pojemności 2700 l
 • 2,5 metra przy pojemności 4850 l
 • 3 metry przy pojemności 6700 l

Budowa instalacji LPG - przepisy

Pytanie: Czy instalacja gazu płynnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Jeżeli chodzi o instalację ze zbiornikiem do 7 m3 to nie jest konieczne pozwolenie na budowę, wystarczy zamiar zgłosić do Starostwa.

Zgłoszenie budowy instalacji LPG

Zgłoszenie budowy instalacji ze zbiornikiem o pojemności nie przekraczającej 7000 litrów powinno zawierać:

 1. wniosek zgłoszenia,
 2. projekt techniczny wykonany przez uprawnionego projektanta.
  Na mapie do celów projektowych uprawniony projektant zaznacza lokalizację zbiornika na gaz i trasę przyłącza gazowego. Do jego obowiązków należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przez Prawo budowlane uzgodnień, m.in. zatwierdzenie zbiornika przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 3. kopię uprawnień projektanta i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa,
 4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Uwaga: Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, możemy rozpoczynać montaż instalacji zbiornika LPG.

Zbiorniki naziemne LPG

Najczęściej do standardowych instalacji kotłowni gazowej np. w przydomowych instalacji na gaz płynny, zbiorniki występują o średnicy 125cm. Można wykonać inne wymiary zbiorników na gaz płynny o różnych średnicach dostosowanych do potrzeb.

W Polsce najczęściej stosowanymi są zbiorniki o pojemności 2700l, 4850l i 6400/6700l.

Zbiorniki o innych pojemnościach są wykonywane w mniejszych ilościach i zazwyczaj ich cena jest mniej atrakcyjna niż typowych zbiorników.

Zbiorniki gazu płynnego LPG - wymiary zbiorników naziemnych i podziemnych

Baza wiedzy. Czy wiesz że?

Instalacja zbiornikowa kiedy montować zbiornik na gaz płynny? Główne elementy instalacji zbiornikowej gazu płynnego:

 • zbiornik gazu płynnego, który wyposażony jest przez producenta w następującą armaturę:
 • zawór poboru fazy lotnej ( z manometrem )
 • zawór poboru fazy ciekłej
 • zawór napełniający
 • zawór bezpieczeństwa
 • pływakowy wskaźnik napełnienia zbiornika w %
 • reduktor  pierwszego stopnia
 • rura kompensacyjna
 • kolumna pe-stal
 • przewód gazowy prowadzący gaz ze zbiornika do budynku

Kolumna pe-stal, zawór główny i reduktor drugiego stopnia umieszczone w szafce gazowej na ścianie budynku.

Schemat instalacji zbiornika paliwa

Schemat naziemnej instalacji LPG

Instalacja zbiornika na gaz płynny w wersji naziemnej na płycie fundamentowej:

Zbiornik gazu płynnego LPG naziemny - schemat instalacji

Schemat podziemnej instalacji LPG

Instalacja zbiornika na gaz płynny w wersji podziemnej na płycie fundamentowej:

Zbiornik gazu płynnego LPG podziemny - schemat instalacji

Opis funkcjonowania instalacji grzewczej przydomowej

Gaz propan lub propan-butan w fazie ciekłej dostarczany jest do zbiornika autocysterną. W zbiorniku znajduje się w dwóch fazach: ciekłej i gazowej. Faza gazowa powstaje w wyniku odparowania fazy ciekłej na skutek działania temperatury zewnętrznej oraz procesów fizykochemicznych jakim podlega gaz płynny  propan-butan. Odparowanie fazy gazowej następuje do momentu wyrównania fazy ciekłej i gazowej. Każde pobranie fazy gazowej ze zbiornika powoduje odparowanie fazy ciekłej.

Zakres odparowania gazu propan: do -40 0C około 0,5 kg/h.  Gaz w fazie gazowej pobierany jest ze zbiornika poprzez:

 • zawór poboru fazy gazowej,
 • reduktor I-go stopnia zamontowany na wymiennym zaworze,
 • linię przesyłowo-przyłączeniową do obiektu,
 • reduktor II stopnia,
 • zawór odcinający
 • instalację rurową wewnętrzną doprowadzającą do odbiorników gazu.

Reduktor I stopnia ma za zadanie obniżenie ciśnienia gazu panującego w zbiorniku na ciśnienie średniej wartości tj. 0,75 do 1,5 atm.

Linia przyłączeniowa jest wykonana z polietylenu o średnicy min. 25 mm i zakopana w ziemi na głębokość 0,8 m. Łączy reduktor I stopnia i zawór odcinający obiekt. Reduktor II stopnia umieszczony jest po zaworze odcinającym obiekt w skrzynce osłonowej. Służy do obniżenia ciśnienia z średniego na niskie od 0,37 do 0,5 atm.  Instalacja przyłączeniowa wewnętrzna jest wykonana z rur stalowych bezszwowych, spawana lub z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego lub metodą zaciskową. Przed każdym odbiornikiem gazu powinien być zamontowany zawór odcinający. Zbiornik powinien być uziemiony.

Wielkości i rodzaje zbiorników na gaz płynny

Dostarczenie do domu gazu płynnego może odbywać się na dwa sposoby: ze zbiornika ulokowanego na działce lub pod ziemią. Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy m.in. od poziomu wód gruntowych na działce, powierzchni działki, a także od względów estetycznych.

Zbiorniki przydomowe na gaz płynny, zarówno naziemne, jak i podziemne, mają różną pojemność, którą dobiera się na potrzeby gospodarstwa, wynoszącą 2700, 4850 lub 6400 litrów.

Przy doborze wielkości zbiornika brane są pod uwagę:

 • zapotrzebowanie na gaz, wyrażane w kg/h wynikające z mocy zasilanych gazem urządzeń;
 • możliwości lokalizacji określonej wielkości zbiornika – konieczne jest spełnienie warunków odległości przy zadanej wielkości działki i warunkach zabudowy;
 • częstotliwość tankowania – wynikającą z wielkości zbiornika i zużycia gazu.

Dla gospodarstw domowych zwykle wystarczająca jest pojemność najmniejsza czyli 2700 litrów.

Kiedy zdecydować się na zbiornik naziemny?

Zbiornik naziemny ustawia się na płycie fundamentowej o grubości od 12 do 20 cm, która powinna wystawać ponad powierzchnię gruntu. Jest to tańsze i prostsze rozwiązanie, również pod względem instalacyjnym.

Zbiornik naziemny można wykorzystać niemalże w każdych warunkach, co istotne, możliwe jest korzystanie z niego przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Zbiornik naziemny wymaga jednak większej działki, gdyż odległość zbiornika od domu, ogrodzenia czy dróg musi wynosić min. 3 metry (przy pojemności 2700 litrów). Wadą tego rozwiązania jest również to, że znacząco ingeruje on w aranżację przydomowej przestrzeni.

Zbiornik naziemny na gaz płynny LPG

Wymagane odległości od obiektów budowlanych można zmniejszyć o połowę przy zastosowaniu ściany oddzielenia ogniowego. Taką funkcję może spełniać pełna ściana budynku.

Kiedy zdecydować się na zbiornik podziemny?

Dużo bardziej estetyczną i dyskretną instalacją jest zbiornik podziemny. Widoczna jest jedynie pokrywa zbiornika, od góry pokrywa go bowiem warstwa gruntu o grubości około 60 cm. Mamy więc dowolność w aranżacji ogrodu.

Zbiornik podziemny wykorzystuje się również wtedy, gdy zbiornik naziemny nie mieści się na działce. Podziemne rozwiązanie potrzebuje jedynie 1 m odległości od budynku czy ogrodzenia (przy pojemności 2700 litrów).

Zbiornik podziemny nie jest polecany na działki o wysokim poziomie wód gruntowych, choć istnieje zabezpieczenie (zakopcowanie zbiornika), dzięki czemu w okresie roztopów armatura zbiornika nie jest zalewana wodą.

Instalacja zbiornika podziemnego jest droższa od ustawienia zbiornika naziemnego, jednak z uwagi na dowolne zagospodarowanie działki – warta przemyślenia.

Zbiornik podziemny na gaz płynny LPG

Zbiornik podziemny to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą korzystać z zalet gazu płynnego, ciesząc się jednocześnie pięknym otoczeniem.

Miejsce na zbiornik – co warto jeszcze wziąć pod uwagę?

Planując rozmieszczenie instalacji na gaz płynny, warto pamiętać o zapewnieniu wygodnego dojazdu do posesji, tak aby cysterna z gazem, która będzie tankować zbiornik, mogła do niej dotrzeć bez problemu. Jeśli zbiornik ustawimy w odległości nie większej niż 35 – 50 m od granicy posesji, wówczas cysterna nie będzie musiała wjeżdżać na jej teren. Tyle bowiem zazwyczaj wynosi długość węża, którym dostarczane jest paliwo.